Модули

Модули на информационната система HiS

Модул „Договори”

 • Регистрация на нови договори със здравно осигурени контрагенти;
 • Редакция на вече съществуващи договори;
 • Отразяване на финансовите постъпления по здравно осигурителните договори и тяхното разпределение по активните партиди  за определения период.
 • Актуална информация за активните партиди /служители и членове семейства/ в реално време и дължащите месечни премии.

Модул „Искове”

 • Входиране на молби за възстановяване на разходи и проследяване движението им;
 • Редакция и резолюция на вече заведените молби;
 • Автоматично генериране на писмо до здравноосигуреното лице в случай на пълен или частичен отказ;
 • Под-модул за отчет на договорени лечебни заведения и контрол в реално време;
 • Автоматично генериране и изпращане по e-mail на месечните спецификации;
 • Импорт на коректни и вече одобрени спецификации в базата данни;
 • Индивидуално и групово плащане на щети;
 • Генерация на файл за масово плащане към банка;
 • Списък с всички изпратени спецификации към договорени лечебни заведения, за които не са пристигнали отчетни документи /епикризи, амбулаторни листа, фактури/.

Модул „Профилактика”

 • Въвеждане на проведената профилактика под формата на снимков материал, всички осигурени лица имат достъп до снимките през профилите си в публичния сайт;
 • Завеждане на нова профилактика за отчет на договорени лечебни заведени и автоматично разпределяне на премиите по партидите.

Модул „Конфигурация”

 • Добавяне и редакция на физически лица;
 • Добавяне и редакция на юридически лица;
 • Добавяне и редакция на договори с изпълнители на медицинска помощ;
 • Добавяне и редакция на цени и услуги към сключените договори с изпълнители на медицинска помощ;
 • Автоматична генерация на уникални здравноосигурителни номера за всяка партида, редакция и създаване на файл с необходимата информация за издаване на здравноосигурнителни карти;
 • Въвеждане на месечна начислена премия по договори и автоматичното и разпределяне по партиди, в зависимост от сключената премия;
 • Създаване и редакция на здравноосигурителни продукти;
 • Импорт чрез excel файл на лица, с цел отразяване настъпили промени в броя здравноосигурени лица по конкретния договор, като са заложени необходимите проверки;
 • Деловодство на изходящата поща, генериране на поредни уникални изходящи номера.

Модул „Справки”

 • Всички необходими справки, на база въведена информация в базата данни през информационната система.
 • Автоматично генериране на месечните справки за КФН.

Модул „ИМУ”

 • Специализиран модул за отчитане на ИМУ през уеб портала на здравноосигурителния фонд.
 • Контролирано отчитане според лимитите на лицето,пакети,статус и други.
 • Преглед и корекции на месечния отчет преди разглеждането му административно лице на фонда.

Модул „ЗОЛ”

 • Достъп до досието на всяко ЗОЛ през уеб портала на фонда.
 • Контрол на достъпната информация.

Модул „Аптека”

 • Без касово купуване на лекраства от всяква аптека работеща със програмата PharmaStаr.И отчитането им в реално време към фонда като се следи остатъка от лимита на лицето също в реално време.