Проект HiS

ИНФОРМАЦИОНА СИСТЕМА ЗА ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНООСИГУРЯВАНЕ

Health Insurance System

(HiS)

HiS(Health Insurance System) е специализирана информационна система, позволяваща автоматизиране и оптимизация на дейностите на Здравноосигурителни фондове. Тя обхващаща всички аспекти и направления на работния процес. Свързва различните видове участници в него. Въвежда документите в електронен вид в база данни, като записи. Осигурява контрол на целия процес, стриктно съблюдавайки зададените предварително права за достъп на различните групи и потребители на  ниво бизнес логика и на ниво данни. Архитектурата на системата е модулно изградена за бързото и ефективно модулиране на потока на информация според изискванията на клиента.

Системата е ASP .NET базирана  и изградена върху база данни на Oracle.Препоръчително е инсталацията да се извърши върху два отделни сървъра. Не изисква никакви инсталации по компютрите на потребителите. Не налага ограничения по отношение на платформа / операционна система. Осигурява потребителски Web интерфейси за работа на всички видове потребители, участващи в процеса:

 • служители на фонда – администратори или оператори;
 • ИМУ – доставчици на здравни услуги и стоки, въвеждащи искове след предоставяне на услуги на осигурени лица;
 • клиенти – здравноосигурени лица и работодатели;


Технологията, по която е разработена HiS дава възможност за работа в реално време на всички потребители на системата, независимо от местонахождението им. Необходима е единствено свързаност към Интернет. Комуникацията може да се осъществява през подсигурен / криптиран канал, което изключва напълно възможностите за злоупотреби.

В системата е заложена уникална бизнес логика разработвана и тествана в продължение на повече от 5 години.Системата е разработвана в реално работещи и развиващи се здравноосигурителни фондове, позволяваща подобряване на организацията на работа им ,както на различните видове служители на фонда, така и на партньорите им. Клиентите на фонда също могат да бъдат потребители на системата и да имат контролиран достъп до данните от своето досие.

Изработена е технология която позволява сканирането на оригиналните профилактични документи на здравноосигурените лица да бъдат прикачени към досието им и представени в Интернет страницата на фонда.

Информацията се въвежда в базата данни в момента и от мястото на нейното генериране. При желание или необходимост може да бъде дублирана с електронен или хартиен документ или и с двата вида, като те също се генерират от системата.

С изключително голямо значение е оптимизацията по отношение на работата с ИМУ – доставчици на здравни услуги и стоки /болници, лечебни заведения, медицински центове, лаборатории и т.н. Преди предоставянето на дадена услуга или стока на осигурено във фонда лице, доставчикът – партньор може да провери статуса на осигуреното лице в уеб портала на фонда, като достъпната информация се определя допълнително. След извършването на процедурите, изпълнителят на медицински услуги въвежда иск през интерфейс в уеб портала на фонда.

ИМУ  имат възможност да преглеждат текущата си спецификация и да нанасят ограничени корекции, преди тя да им бъде изпратена. По този начин в реално време се следи щетимостта по пакети, услуги, договори и здравноосигурени лица. Системата следи за аномалии в извършените услуги, като своевременно алармира оператора и контролира достъпа до услуги според пакета на здравноосигуреното лице.

Премахва се напълно дублирането на дейности / операции, като по този начин отново се увеличава ефективността и се намаляват предпоставките за грешки. Въвеждането на представените от ИМУ на хартия искове в базата данни /ако такава изобщо съществуват/ се премахва. Служителите, обработващи исковете ги получават незабавно след тяхното генериране от ИМУ, предоставил съответната здравна услуга / стока. Благодарение на дългогодишната работа и опит успяхме да изградим интуитивен интерфейс за въвеждане на молби за възстановяване на разходи позволяващ въвеждането на над 200 бр. от един оператор на ден с цялата налична информация в молбата.

Всичката информация която е въведена в системата може да се извади под формата на статични или комбинирани справки в реално време и също така да се генерират всички нужни справки за КФН.

Системата е гъвкава и настройвана според изискванията на клиента благодарение на модулната и архитектура. Технологията позволява да се правят изменения и допълнения при необходимост и ако такива бъдат поръчани. Възможно е вграждане на системата в съществуващ вече интернет сайт. При липса на такъв, може да се разработи допълнително корпоративен сайт, който да служи и за вход в системата от страна на ИМУ, здравноосигурени лица или работодатели.

Основни предимства на системата:

 1. Уеб базирана без ограничения от географското разположение или скоростта на Интернет връзката.
 2. Следене на паричните потоци в реално време от управленческия персонал.
 3. Отчитане на разходите за здравноосигурителните лица от лечебните заведения, само и единствено през уеб портала на здравния фонд, като по този начин се премахват голяма част от евентуални злоупотреби на лечебните заведения. Като контрола се извърша първо на ниво система, и в последствие крайно одобрение за разходите се прилага от административно лице на фонда.
 4. Изградена система за визуализиране на профилактичните резултати на здравноосигурените лица в уеб портала на здравния фонд в оригиналния им вариант.
 5. Автоматизирани справки към Комисията за Финансов Надзор (КФН)
 6. Системата е модулно изградена с възможност за приспособяването и към всеки здравен фонд.
 7. Няма лицензни политики.
 8. Системата струва само месечната си такса.
 9. Логиката на системата има капацитет за обработването на голям брой здравноосигурени лица, като не изисква скъп хардуер за обработката им.
 10. Организационната работа и среда на системата дава възможност обработването и администрирането на голям брой  осигурени лица с минимален човешки ресурс.

 Снимки от системата.

Заявка On-line Демо

От тук можете да заявите достъп до on-line демо версиите на някой от нашите проекти които са със пълна функционалност и работоспособност.

Вашето Име(*)

Представител на фирма(*)

Ваш е-майл адрес (*)

Проект (*)

Допълнително Съобщение

Моля, препишете валидиращия код:
captcha